ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ก.ค. 63 ถึง 07 ก.ค. 63 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
05 ก.ค. 63 วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนหยุด
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
03 ก.ค. 63 กิจกรรมทำบุญ "ถวายปัจจัยพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓”
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ "ถวายปัจจัยพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓” โดยมีการถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเป็นการช่วยทำนุบำรุงศาสนา โดยจะนำปัจจัยไทยธรรม ไปถวายในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. จำนวน ๔ วัด

    ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในสังกัด และนักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ครูอลงกรณ์ อาษา หรือที่ครูประจำชั้นของนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
วัดในตำบลหนองค้า และตำบลโนนเพ็ก ๔ วัด แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม