ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.พ. 63 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
19 ก.พ. 63 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
20 ม.ค. 63 รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตรัตนวงษา ในวันที่ 20 มกราคม 2563
17 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเตรียมความพร้อมติวโอเน็ต
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครูปีการศึกษา 2563
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ