ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2526 เริ่มทำการสอนครั้งแรกโดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพธิ์น้อยเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน 1 หลัง และภาคเรียนที่ 2 ย้ายมาอยู่สถานที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด 34 ไร่ 2 ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)
           โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมมีภารกิจหลัก คือจัดการศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 โดยให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยยึดมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางกำหนดให้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนจบหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สภาพทั่วไป
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 126 บ้านหนองแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัfศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุห์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประมาณ 25 กิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530971
รหัส Smis 8 หลัก : 33012032
รหัส Obec 6 หลัก : 530971
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : โนนเพ็กวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : NONPEKWITTAKOM
ที่อยู่ : 126 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแฮด
ตำบล : หนองค้า
อำเภอ : พยุห์
จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33230
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19/05/2526
อีเมล์ : nonpekwit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nonpekschool.ac.th
สหวิทยาเขต : รัตนวงษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 7 กม.