วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
"ภายในปี 2565 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณธรรม 
คุณภาพ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง"

ปรัชญาโรงเรียน
“สุวิชชาโน ภวํ โหนติ” ( ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ )