พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ
4. พัฒนาความเข็มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย  ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดและอบายมุข
6. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลโดยพลัง "บวร"

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
3. ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ครูมีความสามารถสื่อสารอย่างน้อย สองภาษา
5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ครูมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ผู้เรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะและมีคุณธรรมด้านการประหยัดและรู้จักออม
10. ผู้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
11. ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ
12. มีเครือข่ายความร่วมมือโดยพลัง "บวร"