ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 193 คน 
ระดับชั้นเรียน เพศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
 
จำนวนห้อง   2 2 2 1 1 1 9
เพศ ชาย 26 16 24 9 9 7 91
หญิง 17 29 17 8 19 12 102
รวม   43 45 41 17 28 19 193
เฉลี่ยต่อห้อง   22 22 22 17 23 19  

 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.84 KB