ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 193 คน 
ระดับชั้นเรียน เพศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
 
จำนวนห้อง   2 2 2 1 1 1 9
เพศ ชาย 26 16 24 9 9 7 91
หญิง 17 29 17 8 19 12 102
รวม   43 45 41 17 28 19 193
เฉลี่ยต่อห้อง   22 22 22 17 23 19   ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2563  รวม 223 คน 
ระดับชั้นเรียน เพศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งสิ้น
 
จำนวนห้อง   2 2 2 1 1 1 9
เพศ ชาย 15 27 17 17 14 13 103
หญิง 25 25 27 12 10 21 120
รวม   40 52 44 29 24 34 223

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.84 KB