ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
         วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนิสา คำสองสี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมี ร.ร.ต้นแบบนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 9 ร.ร. ได้แก่ ศรีสะเกษวิทยาลัย กันทรารมณ์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ทรายมูลวิทยา ค้อวังวิทยาคม มหาชนะชัยวิทยาคม พยุห์วิทยา โนนเพ็กวิทยาคม และส้มป่อยพิทยาคม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.28 พร้อมด้วย นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม. 28 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม. 28 ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ 
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการและนำเสนอการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในรูปแบบ ON-HAND คณะครูทุกคนร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ และนายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เป็นผู้นำเสนอข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ยังได้รับโอกาสในการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ผ่านช่องโทรทัศน์ OBEC TV ของ สพฐ. ในครั้งนี้ด้วย 
 
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,22:36   อ่าน 213 ครั้ง