คณะผู้บริหาร

นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสินทวี บุญสมศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ บุญมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนครินทร์ คำผง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ