กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพ สุทธิสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิรัลพัชร เลิศจิราพัฒน์
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ บุญมา
ครู คศ.3