กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอลงกรณ์ อาษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิภา จันทร์ละออ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2