กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศุภกร วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1