นักการภารโรง

นายสมปอง อินธิมาศ
ช่างไม้ ชั้น 4

นายประพัฒน์ หันแถลง
ช่างสี ชั้น 4