กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสินทวี บุญสมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ