คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเทียน สีดาว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไล ผ้าน้ำฝน
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เกษกร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินทร์รัตน์ ทองบาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายตั๋ง สุขสงวน
ตำแหน่ง : กำนันตำบลหนองค้า
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แซ่ซือ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุขุมธรรมกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดบ้านบกหนองออ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
ตำแหน่ง : เลขานุการ